Garantie

Download Garantiebepaling electrische apparaten Green-Rider

Garantie bepalingen Green-Rider scooters

Bij uw scooter ontvangt u een factuur. Deze factuur is tevens het garantiebewijs bewaar deze dus goed! Alleen artikelen die bij Green-Rider BV zijn aangekocht vallen onder onze garantieregeling. Wij bewaren uw bestel- en betaalgegevens in ons dossier tbv het kunnen verlenen van garantie (zie ook ons privacy statement).

Op de Green-Rider scooters wordt garantie gegeven voor de periode van 1 jaar, ingaande op de dag van levering. Het betreft hier garantie op fabricage en/of constructiefouten aan frame, motor, elektronica, accu en acculader. Indien een consument voor garantie in aanmerking komt zal indien mogelijk het defecte onderdeel worden vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is dan zal de gehele scooter worden vervangen.

 

Garantie procedure:

Indien de consument van mening is dat de scooter of accu binnen de garantieperiode niet goed functioneert, dan dient zij dit per omgaande te melden bij Green-Rider BV via info@Green-Rider.nl en de scooter niet meer te gebruiken om mogelijke verdere schade te voorkomen!

Vermeldt in de communicatie tenminste de volgende informatie:

 

Factuurnummer en datum

Naam

Telefoonnummer

Scooter type

Omschrijving defect

 

Green-Rider BV zal na ontvangst zo spoedig mogelijk met u in contact treden over hoe te handelen en zorg dragen voor een passende oplossing.

De consument dient indien nodig het afgenomen product voor diagnose en/of reparatie aan te bieden op het bedrijfsadres van Green-Rider BV. Diagnose en of reparatie elders zal alleen in overleg en met toestemming van de consument plaats vinden. Green-Rider BV rekent in geval voorrij kosten die tenminste gelijk zijn aan de dan geldende transport kosten. Deze kosten dient Green-Rider BV vooraf kenbaar te maken aan consument en vooraf door consument te worden voldaan.

Garantie uitsluitingen:

Algemeen:

Accessoires die apart bij de scooter leverbaar zijn zoals houder voor golftas, bagagebox, alarm, houders voor mobiel etc zijn uitgesloten van garantie. Wanneer sprake is van ondeugdelijk gebruik van de scooter en/of accu(lader) kan nimmer aanspraak worden gemaakt op garantie. Hieronder valt ook schade veroorzaakt door een val of contact met een ander rijdend of stilstaand object. Raadpleeg vóór het in gebruik nemen van de scooter de gebruiks- en onderhoudsinstructies in de handleiding.

Nb Wanneer u ons verzoekt uw persoonlijke gegevens niet te bewaren, kunnen wij u geen garantie verlenen.

Speciale bepalingen accu:

De scooter handleidingen vermelden apart instructies van de fabrikant over hoe de accu te gebruiken en onderhouden. Schade aan de accu door het niet toepassen van deze instructies sluit de consument uit van garantie.

 

Voorbeelden[1]:

  • Laadt de accu regelmatig op, ook wanneer u de scooter enige tijd niet gebruikt! Het opladen van een half lege accu is niet schadelijk voor de levensduur, het volledig ontladen is dat wel.
  • beschadiging van de accu (bijvoorbeeld door een val)
  • bij het opladen van een accu ontstaat warmte, de accu dient bij het laden zijn warmte kwijt te kunnen om schade te voorkomen.

 

Overige bepalingen:

Het niet toepassen van de instructies omtrent gebruik als vermeld in de handleiding alsook gebruik dat als abnormaal in algemene zin kan worden gekwalificeerd sluiten de consument uit van garantie.

Voorbeelden:

    • gebruik anders dan voor het vervoeren van 1 of 2 personen al naar gelang het aantal personen waarvoor de scooter is ingericht
    • gebruik de scooter niet nadat een gebrek is vastgesteld, gebruik de vrijloop functie en neem contact op met de klantenservice

 

  • niet direct melden van een gebrek bij constateren van een mogelijk defect en/of het zelf en zonder overleg met Green-Rider BV pogen een defect te verhelpen

 

[1] Het betreft hier een opsomming van voorbeelden, dit is geen uitputtende lijst.